วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล บ้านบ่อใหญ่ ม.1,2 บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.4 บ้านดงเค็ง ม.7 บ้านโนนสะอาด ม.11 และบ้านหนองทุ่ม ม.12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 5 จุด สายเก่าใหม่หนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำกระทงใหญ่ (ใบตอง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 1 เมตร ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างพลุ น้ำตกสายธารา ป้ายชื่องานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 และไฟพะเนียง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างจัดสถานที่บริเวณงาน ค่าจัดทำแพ ค่าประดับไฟรอบบริเวณงาน จัดเตรียมท่าน้ำสำหรับลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเวที/เครื่องเสียง ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน และร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล บ่านบ่อใหญ่ ม.1 บ้านดงเค็ง ม.6,7 บ้านโนนทอง ม.8 บ้านเก่าใหม่ ม.13 และบ้านหนองหว้า ม.9, 15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง