วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 6 จากทางแยกที่ราชพัสดุ ถึงนายสมหมาย แก้วเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.95 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,351.25 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 4 จากไร่นางนงคราญ จันทร์โท ถึงวัดป่าบ้านดอนหัน กว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 9 จากนานายประสิทธิ์ โคชารี ถึงนานายสำลี พลรักษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ 9 จากนานายสายันต์ ศรีภักดี ถึงนานายสุริยา จันโท กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,948.80 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร คสล. หมู่ 15 จากบ้านนางพรรณี ไมตรีแพน ถึงบ้านนายประทวน ไชยดี กว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร (เสริมดินปรับระดับ) หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 จากบ้านนายยุทธชัย โททำ ถึงท่อเหลี่ยม กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 723.75 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร คสล. หมู่ 10 จากแยกประปา ถึงบ้านนายวิภัทร ดำหรื่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด UHT จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด UHT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้องไปบ้านบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง