วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น เข็มฉีดยา เบอร์ 21 พร้อมไซริ่ง 3 ซีซี (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันเครื่องดื่มและอาหารว่างโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไบโยแวค (1ML/ขวด) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 4 จากไร่นางอวย ม่วงมนตรี ถึงนานายวิรัตน์ โททำ กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 4 จากสามแยกไร่นางมูล จิตรบรรจง ถึงนายถวัลย์ สุทธิประภา กว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 4 จากไร่นายคำจันทร์ คำเสน ถึงไร่นายบุญคง กางเกตุ กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ 7 ช่วงนานายสมพงษ์ บุญรุ่ง ขนาด 2 ช่อง ขนาดกว้าง 1.20x1.20 เมตร ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร (ตามแบบ อบต. บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง