วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 6 จากสี่แยกพ่อประยูร ผิวไธสง ถึงทางหลวงชนบท กว้าง 0.30 เมตร ยาว 134 เมตร พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 9 จากสามแยกถึงบ้านนายวิทูลย์ ศรีแก้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างถมดินขยายผิวจราจร หมู่ 1 ระหว่างนานายฉลอง จูมโฮม ถึงนานายโฮม นามบุดดี กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมูที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร (ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.) ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด นานายมนตรี ยังศรี ถึงไร่นางปิ่น โคคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลข 81-9126 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร (ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 3,360 ลบ.ม.) ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากหนองสระพัง ถึงไร่นายประดิษฐ์ วงศ์คำช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น เข็มฉีดยา เบอร์ 21 พร้อมไซริ่ง 3 ซีซี (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง