วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากบ้านนางทองสุข สร้อยสวะ ถึงบ้านนายมูล บุญสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเครื่องเสียงในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรม จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. ครบชุด จำนวน 55 ชุด (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากบ้านนายบุญเชย จันทร์โท ถึงนานางบุญมี พิพวนนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถภายในสำนักงาน จำนวน 3 คัน (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากนานายโทมาส ทันจร ถึงนานายสุบรรณ ทันมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ถึงนานางยวนรัก ศักดาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากบ้านนายจุ่น นามมุงคุณ ถึงบ้านนางเล็ก พุทธบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง