วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลข 81-1423 จำนวน 1 คัน (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะยางรถยนต์ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปโคกโพธิ์ บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 2.5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างฝังกลบบ่อทิ้งขยะ พร้อมขุดบ่อขยะ จำนวน 2 บ่อ (บ่อขยะบ้านบ่อใหญ่ และบ่อขยะบ้านดงเค็ง) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุง เครื่องปริ้นเตอร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง