วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ต่อคอนกรีตเดิมถึงป่าไผ่ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 53 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 2 จุด บ้านบ่อใหญ่ ม.3 ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 4 จุด บ้านโนนสะอาด ม.11 บ้านหนองหว้า ม.9 และบ้านบ่อใหญ่ ม.14 ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ต่อคอนกรีตเดิมถึงห้วยโสกม่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 จากนานายถนอม บาไสย์ ถึงนานายเบิด ภักดีทา กว้าง 3 เมตร ยาว 285 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 จากนานายบุญ สีสังข์ ถึงไร่นายประสิทธิ์ วงพิเดช กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลข 81-1423 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 จากสามแยกถึงฟาร์มไก่ชนขุนทองฟาร์ม กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จากโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ ถึงนานายอุทิศ โททำ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 จากนานางมาย พุทธบาล ถึงนานายชาลี ถวิลเดช กว้าง 4 เมตร ยาว 76 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง