วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างประดับตกแต่งร้านงานเศรษฐทรัพย์และแสดงสินค้าผลผลิตของกลุ่มอาชีพตำบลบ่อใหญ่ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานเศรษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมันแกวเงินล้าน อำเภอบรบบือ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานเศรษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อชุดกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเทศกาลปีใหม่อำเภอบรบือ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครง ป้ายไวนิลสถานที่เลือกตั้ง ป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ป้ายสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.บ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อเอกสารคู่มือ แบบพิมพ์ สมุดรายงาน แผ่นพับ วัสดุอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.บ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง