วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลข 81-1423 มค. และหมายเลขทะเบียน 81-9126 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียนเลขที่ บร 9835 มค. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร ภายในตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 10 จุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.บ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 32 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร ภายในตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 จุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำบอร์ดไม้ และไม้อัดเพื่อติดประกาศ ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.บ่อใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานป้องกัน รักษา และควบคุมโรคของผู้ป่วยในศูนย์พักคอยตำบลบ่อใหญ่ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ อบต.บ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง