วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-2389 มค. (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเติมผงเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จัดเตรียมสถานที่) ศูนย์พักคอยตำบลบ่อใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อยางรถยนต์ เส้นยางนอก จำนวน 4 เส้น (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยนาแก ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 603 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,121 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)