วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบล จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีตำบลบ่อใหญ่ (การทำไส้กรอกสมุนไพร และการทำไส้กรอกวุ้นเส้น) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง-เขตตำบลแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 4 จุด องค์กการบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 5 จุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 6 จุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างฝังกลบบ่อทิ้งขยะพร้อมขุดบ่อขยะ จำนวน 2 บ่อ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง