วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านบ่อใหญ่ ม.3 ถนนสายทางหลวงหมายเลข 23 ถึงหนองใหญ่ (บ้านนางพิวรรณี ไพลินทร์ ถึงบ้านนายพนมเทียน ชมดง) สองข้างทางความยาวรวม 470 เมตร ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง