วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 68-001 ถนนสายดงเค็ง-เก่าใหม่ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างประดับตกแต่งร้านเศรษฐทรัพย์และแสดงสินค้าผลผลิตของกลุ่มอาชีพตำบลบ่อใหญ่ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนเศษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมันแกวเงินล้าน อำเภอบรบือ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนเศษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างฝังกลบบ่อทิ้งบขยะ พร้อมขุดบ่อขยะ จำนวน 1 บ่อ (บ่อขยะบ้านบ่อใหญ่) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศกาลปีใหม่อำเภอบรบือ จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง