วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณสุข จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 247 เมตร พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. ข้างบ้านนางจันทร์ มะราชลี ถึงแยกหมู่ที่ 5 ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ที่ 16 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร จากนานายสมบูรณ์ สีสังข์ ถึงนานายบุญทัน โททำ ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ที่ 7 กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร จากนานายชื่นชัย ศรีภักดี ถึงนานายสมบัติ ทินช่วย ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง