วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2564
จ้างฝังกลบบ่อทิ้งขยะพร้อมขุดบ่อขยะ จำนวน 2 บ่อ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านบ่อใหญ่ ม.3 ถนนสายทางหลวงหมายเลข 23 ถึงหนองใหญ่ (บ้านนางพิวรรณี ไพลินทร์ ถึงบ้านนายพนมเทียน ชมดง) สองข้างทางความยาวรวม 470 เมตร ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง