วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากแยกนายวุฒิชัย ถาบุญเลิศ ถึงโรงน้ำดื่มเพีบรทอง บ้านหนองทุ่ม ม.12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 980 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานางนาง วิเศษ ถึงนานายทองทวี จิตบรรจง บ้านเก่าใหม่ ม.10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานายสมหมาย แก้วเมือง ถึงนานายเหรียญ พรดอนก่อ บ้านดงเค็ง ม.7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากสามแยกชลประทาน ถึงนาพ่อใส บุดสีสวย บ้านบ่อใหญ่ ม.5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 2.5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากสามแยกบ้านพักชลประทาน ถึงนานางนุชรา ไมตรีแพน บ้านบ่อใหญ่ ม.5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด เส้นทางหนองคลอง บ้านโนนทอง ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา จำนวน 8 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด เส้นทางหลุบชาด บ้านโนนทอง ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากบ้านนางสมบูรณ์ ทินตา ถึงไร่นางพรศิลป์ สีเล บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3.5 เมตร ยาว 670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานายโทมาส ทันจร ถึงไร่นายสมหวัง สิงห์อ่อน บ้านเก่าใหม่ ม.13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง