วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซ่อมแซมถนน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ช่วงนานายอุทัย คลังพระศรี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง และจุดที่ 2 บริเวณลำห้วยทราย หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะอาหารเด็ก/เก้าอี้แสตนเลสรับประทานอาหารเด็ก จำนวน 3 ชุด (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อใหญ่ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อชุดทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง