วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะ หมายเลข 81-9126 มค. (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียนเลขที่ บร 9835 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อต้นไม้ยางนา จำนวน 1,000 ต้น ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อเสารั้ว จำนวน 75 ต้น ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน จากสวนนายพิศ ขันชา ถึงแท่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับ) หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร จากหน้าโรงเรียนชุมชนดงเค็ง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลาง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง