วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย (รายละเอีอดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร จากนานายสมชาย ศรีคำเวียง ถึงนานายปัญญา โคชารี บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านนายสุทิน สังข์ศรี ถึงนานางลำพูน พลเดช บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายสมร เจนการ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง