วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 จุด ม.3, ม.5 บ้านบ่อใหญ่ และ ม.4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะ ทะเบียนเลขที่ กค 3187 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ถังพลาสติกสีดำ ขนาด 1.1 GL พร้อมฝาปิด) ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูล จำนวน 66 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด ม.4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 14 ยาว 138 เมตร จากบ้านนางเตือนใจ กางเกตุ ถึง นายประคอง ภวภูตานนท์ บ้านบ่อใหญ่่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ภายในตำบล จำนวน 6 จุด ม.7 บ้านดงเค็ง, ม.10 บ้านเก่าใหม่, และ ม.9, ม.15 บ้านหนองหว้า ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ภายในตำบล จำนวน 4 จุด ม.3 บ้านบ่อใหญ่, ม.7 บ้านดงเค็ง, ม.11 บ้านโนนสะอาด และ ม.12 บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายสมุทร บุญชม ถึงโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 12 บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง