วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.40 เมตร จากนานายสมาน สาเกตุ ถึงนานายคมสัน นามบุญ บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 จากนานายจำปา นามบุดดี ถึงนานายคำตา เสาสามา กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานายเชิดศักดิ์ จันละคร ถึงนานายศิลา ศรีภักดี บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 6 จากสามแยกพ่อขุน แสงห้าว ถึงนายเหลือ ชินเชษฐ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 จากนานายวิมล แสงห้าว ถึงนานายล้วน ไมตรีแพน กว้าง 3 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. จากบ้านหนองหญ้าปล้อง ไปตำบลหนองโน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 2 จุด มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 128.8 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 6 จากทางแยกที่ราชพัสดุ ถึงนายสมหมาย แก้วเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.95 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,351.25 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 4 จากไร่นางนงคราญ จันทร์โท ถึงวัดป่าบ้านดอนหัน กว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 9 จากนานายประสิทธิ์ โคชารี ถึงนานายสำลี พลรักษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ 9 จากนานายสายันต์ ศรีภักดี ถึงนานายสุริยา จันโท กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,948.80 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง