วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ซุ้มประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เพื่อเป้นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 8 ป้าย (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล DVR แบบ 8 ช่อง ความคมชัด 5mp กล้องวงจรปิดแบบภาพสีตอนกลางคืน IP67 HDD ตัวเก็บข้อมูลอะแดปเตอร์ 12V-DC-2A บาลินแปลงสัญญาณภาพและสายแลนด์แบบเอ้าเดอร์แบบมีไฟเลี้ยง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปีปัจจุบันหรือเทียบเคียงราคาท้องตลาด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อโต๊ะอาหารเด็ก/เก้าอี้แสตนเลสรับประทานอาหารเด็ก จำนวน 8 ชุด (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อโต๊ะอาหารเด็ก/เก้าอี้แสตนเลสรับประทานอาหารเด็ก จำนวน 9 ชุด (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบล จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีตำบลบ่อใหญ่ (การทำไส้กรอกสมุนไพร และการทำไส้กรอกวุ้นเส้น) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง-เขตตำบลแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง