วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อถังขยะยางรถยนต์พร้อมพ่น อบต.บ่อใหญ่ จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ถังพลาสติกสีดำ ขนาด 1.1 GL พร้อมฝาปิด) จำนวน 90 ใบ ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด จากบ้านนายประเทือง เรืองสุวรรณ ถึง นานายวัลลพ พงศรี บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 178 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง