วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถสำนักงาน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบล (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อต้นไม้ยางนา จำนวน 2,000 ต้น ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ถนนสายบ่อใหญ่-หนองหญ้าปล้อง ช่วงนานายทองใส จิตบรรจง บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 ขนาด 0.60x1.00 เมตร ความยาว 90 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง