วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าประดับสีขาว จำนวน 11 ไม้, ผ้าประดับสีเหลือง จำนวน 9 ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุง และล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลข 81-6956 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ หน้าจอ LCD สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 2 จุด บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17 และบ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถมดิน รวม 2 จุด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 15 และบ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 3 แถวๆ ละ 10 ท่อน ถนนสายบ้านดงเค็ง - บ่อใหญ่ ช่วงนานายสมพงษ์ บุญรุ่ง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขนาดหน้า 7 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง