วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวติดตั้งมุ้งลวด/ผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนน รวม 3 จุด บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 และบ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกรถขนขยะ หมายเลข 81-6956 มค. (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อกรวยจราจร ขนาด 80 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างถมดินหน้าฝาย และคันคูห้วย ห้วยสายคอ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 จำนวน 4 จุด ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยนาแก บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง