วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.บ่อใหญ่ ขนาดความยาว 105 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4.40 เมตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 สายทางบ้านหนองหว้าไปหนองกุงเต่า ช่วงนานายหนูเกียง จันโท องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อโต๊อาหารเด็ก/เก้าอี้แสตนเลสรับประทานอาหารเด็ก แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 3 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 5.40 เมตร บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17 ช่วงนานางพยุง จิณารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อซื้ออุปกรณ์ยานพาหนะ ยางนอก ยางใน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวนนางสุดใจ ศิริคำ ถึงนานายสมบูรณ์ จันโท บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางขวัญเรียน สุระป้อง ถึงบ้านนางแดง อาจปัญญา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง