วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2564
จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร ภายในตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 จุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำบอร์ดไม้ และไม้อัดเพื่อติดประกาศ ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.บ่อใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานป้องกัน รักษา และควบคุมโรคของผู้ป่วยในศูนย์พักคอยตำบลบ่อใหญ่ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ อบต.บ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-2389 มค. (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง