วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเติมผงเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จัดเตรียมสถานที่) ศูนย์พักคอยตำบลบ่อใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อยางรถยนต์ เส้นยางนอก จำนวน 4 เส้น (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยนาแก ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 603 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,121 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 4,440 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 2.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,570 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่ บม 9135 มค. (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ซุ้มประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เพื่อเป้นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 8 ป้าย (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง