วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ตะแกรงคัดแยกขยะ จำนวน 2 ชุด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะ ยางนอก ยางใน (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขนขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9126 มค. (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะรถน้ำอเนกประสงค์ และรถยนต์ส่วนกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน กันยายน 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 8 จุด บ้านบ่อใหญ่ ม.2 บ้านโนนทอง ม.8 และบ้านหนองหว้า ม.9, ม.15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง