วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อชุดบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบมีล้อเลื่อน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 180x200 เซนติเมตร ขอบอลูมิเนียมที่ล้อมรอบตู้กระจกหนา 2 นิ้ว กระจกหนา 5 มิลลิเมตร กระจกบานเลื่อนมีกุญแจล็อกพร้อมชั้นวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 เชื่อมตำบลบรบือ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 560 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากนานายทิพย์ช้าง ราชาภักดี ถึงนานายสมพร ไมตรีแพน บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด UHT จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากบ่อขยะถึงแยกป่าสัก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 320 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง