วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านบ่อใหญ่ ม.3 ถนนสายทางหลวงหมายเลข 23 ถึงหนองใหญ่ (บ้านนางพิวรรณี ไพลินทร์ ถึงบ้านนายพนมเทียน ชมดง) สองข้างทางความยาวรวม 470 เมตร ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณสุข จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง