วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากสวนนายวิรัตน์ มาลาหอม ถึงสี่แยกวัดป่าหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอก หนองขอนแก่น หมู่ที่ 10 ขนาดพื้นที่ 4,900 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากทางหลวงชนบท ถึงนานายสม ภูศรี บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างลอกร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบ่อใหญ่ หมู่ท่ี่ 1 ชนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 340 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างฝังกลบบ่อทิ้งขยะ พร้อมขุดบ่อขยะ จำนวน 2 บ่อ บ่อขยะบ้านบ่อใหญ่ และบ่อขยะบ้านดงเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 1 ช่วงนานายทองพูน ซ้ายขวา ขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4.80 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ที่ 6 จากทางหลวงชนบทไป นานายอุทัย ศรีภักดี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร สูงเฉลี่ย 0.75 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 13 ช่วงนานางนารี โททำ ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4.40 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 10 ช่วงนานางระเบียบ รักษาพล ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 3 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4.40 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายนานายนุสันติ ไปนานายประจักษ์ ธิยา ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง