วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 247 เมตร พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. ข้างบ้านนางจันทร์ มะราชลี ถึงแยกหมู่ที่ 5 ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ที่ 16 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร จากนานายสมบูรณ์ สีสังข์ ถึงนานายบุญทัน โททำ ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ที่ 7 กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร จากนานายชื่นชัย ศรีภักดี ถึงนานายสมบัติ ทินช่วย ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง จากโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ถึงบ้านนายสมชาย ศรีคำเวียง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 13 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 930 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จากไร่นายสมหวัง สิงอ่อน ถึงนานายคำพันธ์ โสมา ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานายสมศรี ศรีภักดี ถึงวัดป่าดงเค็ง บ้านดงเค็ง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานายทวี คำดี-ลำห้วยสายคอ ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง