วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากนานายสมร เจนการ ไปนานายคูณ ศรีกุลคร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากนานางเดือนเพ็ญ จันละคร ไปห้วยสายคอ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 จากสวนนางพิกุล ทองใบ ไปนานางนาง จันโท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ตามประกาศการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างรถรับรับส่งกลุ่มอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานเศรษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำซุ้มและจัดนิทรรศการออกร้านตกแต่งร้านงานเศรษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากนานายสุบรรณ์ พรมกลาง ไปนานางน้อย มะราชลี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 จากนานางปั่น จันโท ถึงนานายคำจันทร์ คำเสน ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ที่ 4 จากบ้านนางสมบูรณ์ ทินตา ถึงสามแยกไร่นางพรศิลป์ สีเล ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากนานายไสว น้อยเนารัง ถึงนานายเกิด ขานวงศ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง