วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านนายสุบรรณ แก้วขาว ถึงสามแยกไปบ้านหินลาด ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถน้ำอเนกประสงค์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของใช้ต่างๆประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานายนิด โททำ ถึงวัดป่าฉัพพลันรังศรี ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานางสุมาลี มาลาหอม ไปโนนกระเบื้อง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากสามแยกทางหลวงชนบทสวนนายเลา ลุนมาต ถึงนานางหวานหอม สุรอง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง