วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2563
จ้างถนนยกร่องพูนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานายสายันต์ ศรีภักดี ไปถึงนานายสุริยา จันโท บ้านหนองหว้า ม.9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างถนนยกร่องพูนดิน กว้าง 4.5 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากถนนเชื่อมหนองหว้าหนองกุงเต่า จุดที่ท่อไม่ได้ระดับ บ้านหนองหว้า ม.15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.6 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานางอิน ลาฝอย ถึงนานายวันดี อิสา บ้านดงเค็ง ม.18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.7 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนาพ่อโฮม โฮชิน ถึงนางลำปอง สุวรรณโส บ้านดงเค็ง ม.6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.7 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากสามแยกนานายถวิน พิเมย ถึงนานางเนตรนวล ลาฝอย บ้านดงเค็ง ม.17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากหลังโรงเรียนบ่อใหญ่ ถึงบ้านนายสิทธิศักดิ์ จันสด บ้านบ่อใหญ่ ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากแยกนายวุฒิชัย ถาบุญเลิศ ถึงโรงน้ำดื่มเพีบรทอง บ้านหนองทุ่ม ม.12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 980 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานางนาง วิเศษ ถึงนานายทองทวี จิตบรรจง บ้านเก่าใหม่ ม.10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานายสมหมาย แก้วเมือง ถึงนานายเหรียญ พรดอนก่อ บ้านดงเค็ง ม.7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากสามแยกชลประทาน ถึงนาพ่อใส บุดสีสวย บ้านบ่อใหญ่ ม.5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง