วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-2389 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขนขยะ หมายเลข 81-9126 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุง เครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox รุ่น CM305 จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อผงหมึกสีดำ จำนวน 2 ตลับ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานายสมุทร บุญชม ถึงเขตชลประทาน ร่องหัวช้าง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 460 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากประปาหมู่ที่ 6 ถึงที่นางเบญจวรรณ ชากัน บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างถนนยกร่องพูนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานายประใด พุทธบาล ไปถึงนานางเขียว หงษ์มาลา บ้านหนองหว้า ม.9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างถนนยกร่องพูนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานายสายันต์ ศรีภักดี ไปถึงนานายสุริยา จันโท บ้านหนองหว้า ม.9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง