วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างฝังกลบบ่อทิ้งขยะ พร้อมขุดบ่อขยะ จำนวน 1 บ่อ (บ่อขยะบ้านบ่อใหญ่ ขนาด 6x45x3.5 เมตร) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำเสียชุมชน จำนวน 2 จุด บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565 (หลักสูตรการทำขนมไทยและน้ำดื่มสมุนไพร) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และป้ายในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565 (หลักสูตรการทำขนมไทยและน้ำดื่มสมุนไพร) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างยานพาหนะรถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 จำนวน 4 วันๆละ 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง