วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด เส้นทางหนองคลอง บ้านโนนทอง ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา จำนวน 8 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด เส้นทางหลุบชาด บ้านโนนทอง ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากบ้านนางสมบูรณ์ ทินตา ถึงไร่นางพรศิลป์ สีเล บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3.5 เมตร ยาว 670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานายโทมาส ทันจร ถึงไร่นายสมหวัง สิงห์อ่อน บ้านเก่าใหม่ ม.13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากทางหลวงชนบท ถึงบ้านนายอุดร ขานหยู บ้านบ่อใหญ่ ม.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 2.5 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานายวุฒิพงษ์ ชาวกอเก่า ถึงไร่นายนพพร แก้วศรีจันทร์ บ้านหนองทุ่ม ม.16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานายทองดา อานโพธิ์ ถึงนานายทองม้วน พาแก้ว บ้านดงเค็ง ม.18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากแยกไปวัดป่าหนองหว้า ถึงคอกวัวนายไกรทอง แพงจันทร์ ม.15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากบ้านนายนฤดม วงศ์คำช้าง ถึงสี่แยกหมู่ 12 บ้านบ่อใหญ่ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง