วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 (ท 4-01) ห้วยสายคอ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 (ท 4-01) ห้วยนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 25 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างสวนสาธารณะ อบต.บ่อใหญ่ จำนวน 1 แห่ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก ปรับปรุงที่ทำการ อบต.บ่อใหญ่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 96 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 22 ถัง และผงเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก และปรับปรุงท่อระบายน้ำ รวม 4 จุด บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2,3 และบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบติดผนัง จำนวน 2 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 80x120 เซนติเมตร ขอบอลูมิเนียมที่ล้อมลอบตู้กระจกหนา 2 นิ้ว กระจกหนา 5 มิลลิเมตร กระจกบานเลื่อน กุญแจล็อค พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างฝังกลบบ่อทิ้งขยะ พร้อมขุดบ่อขยะ จำนวน 2 บ่อ (บ่อขยะบ้านบ่อใหญ่ และบ่อขยะบ้านดงเค็ง) ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รวม 2 จุด บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง