วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างอาหาร และอาหารว่างเครื่อง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่มตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถสำนักงาน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบล (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง