วันที่
ชื่อเรื่อง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อซื้ออุปกรณ์ยานพาหนะ ยางนอก ยางใน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวนนางสุดใจ ศิริคำ ถึงนานายสมบูรณ์ จันโท บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางขวัญเรียน สุระป้อง ถึงบ้านนางแดง อาจปัญญา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคอนกรีตเเดิมไปห้วยสายคอ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายสำลี แก้วเมือง ถึงนายสำลี สมบูรณ์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อใหญ่ไปบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง