วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายสลิต ราชตรีแพน ถึงนานางมุกดา บาไสย์ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงบ้านบ่อใหญ่ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายสมนึก จันโท ถึงนานายสมศรี ศรีภักดี บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนแจ้งสนิท ถึงสามแยกนานายชัยยนต์ โททำ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว และตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 6 ตู้ 1 ชุด แบบมือผลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน จากนานายโทมัส ทันจร ถึงนายสมหวัง สิงห์อ่อน บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 475 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน จากนานายหนูเกียง จันทะคาม ถึงนานายมงคล โททำ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน จากนานายสม ภูษี ถึงนานายเลา ลุนมาศ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 7 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน จากลานมันถึงนานายสมบูรณ์ สีสังข์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 16 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง