วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี 2566 (ราายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 3 จุด บ้านเก่าใหม่ ม.10 ม.13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 4 จุด บ้านบ่อใหญ่ ม.3, ม.5 และบ้านดงเค็ง ม.18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุง ตรวจสภาพและล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 (หลักสูตรการทำสลัดโรล แซนวิชสด ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน พร้อมสูตรการทำน้ำจิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 (หลักสูตรการทำสลัดโรล แซนวิชสด ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน พร้อมสูตรการทำน้ำจิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง