วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร สามแยกบ้านนายชัยมงคล พลจ่า หมู่ที่ 2 บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงบ้านนายมานะ จันทร์เกลี้ยง หมู่ที่ 1 บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากห้วยสายคอไปนานางสุมาลี มาลาหอม หมู่ที่ 12 บ้านหนองทุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมคอนกรีตกันเซาะลาดเอียงด้านข้าง ถนนสายประปาช่วงนานายวิภักดิ์ ดำหรื่อ หมู่ที่ 10 บ้านเก่าใหม่ กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซ่อมแซมถนน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ช่วงนานายอุทัย คลังพระศรี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง และจุดที่ 2 บริเวณลำห้วยทราย หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะอาหารเด็ก/เก้าอี้แสตนเลสรับประทานอาหารเด็ก จำนวน 3 ชุด (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อใหญ่ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง