วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน จากนานายสุบรรณ นามบุดดี ถึงนานายนันที ไพรหนูสี บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากทางหลวงชนบทถึง นานายทองม้วน พาแก้ว บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 เชื่อมตำบลหนองโก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 เชื่อตำบลหนองโน ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 560 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านหนองกุงเต่า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 16 เชื่อมตำบลหนองโก ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 576 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง