วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำซุ้มและจัดนิทรรศการออกร้านตกแต่งร้านงานเศรษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากนานายสุบรรณ์ พรมกลาง ไปนานางน้อย มะราชลี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 จากนานางปั่น จันโท ถึงนานายคำจันทร์ คำเสน ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ที่ 4 จากบ้านนางสมบูรณ์ ทินตา ถึงสามแยกไร่นางพรศิลป์ สีเล ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากนานายไสว น้อยเนารัง ถึงนานายเกิด ขานวงศ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 จากบ้านนางสมจิต จันทขันตรี ถึงนานายคำเบ้า ศรีภักดี ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้อชุดกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ ประจำปี 2562 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากทางหลวงชนบทถึงสวนนานายทองคำ ขานวงศ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายทางโคกขี้สูด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 จากโรงสูบประปาหมู่บ้าน ไปศาลเจ้าปู่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง