วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสาคร บรรเทาพิศ ถึงบ้านนายสังทอง เสาสามา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17 จากบ้านนางสมัย มาลาหอม ไปหนองข่าลิ้น ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 จากนานายณรงค์ โพธิละเดา ไปนานายน้อย ทองนุช ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 16 จากบ้านนางเย็นจิตร จิตบรรจง ไปโคกหนองหญ้าคา ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้าง่ซ่อมแซมปรับเกรดถนนเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 3 จุด บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมปรับเกรดถนนเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 และซ่อมแซมถนนถมดินเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมปรับเกรดถนนเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเษตรบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1,2,3 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 และซ่อมแซมถนนถมดินเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อรับรองแขกผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมปรับเกรดถนนเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 10, 13 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง