วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รูปตัวยู หมู่ที่ 14 จากบ้านนางประครอง พอบาล ถึงบ้านนางหนูดี ยาย่อ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 168 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างยานพาหนะรถปรับอากาศ VIP สองชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฏาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-2389 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 4 จุด บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12, 16 บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 และบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี 2566 (ราายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง