วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน จากสวนนายพิศ ขันชา ถึงแท่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับ) หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร จากหน้าโรงเรียนชุมชนดงเค็ง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลาง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย (รายละเอีอดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร จากนานายสมชาย ศรีคำเวียง ถึงนานายปัญญา โคชารี บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านนายสุทิน สังข์ศรี ถึงนานางลำพูน พลเดช บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง