วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายสมร เจนการ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร เชื่อมหมู่บ้าน บ้านบ่อใหญ่-ดงเค็ง บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร เชื่อมหมู่บ้าน บ้านบ่อใหญ่-ดงเค็ง บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง