วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่ บม 9135 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ(คสล.) รูปตัวยู หมู่ที่ 16 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 125 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากสามแยกหลังวัดถึงสี่แยกบ้านนายทองใบ จำนงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม จำนวน 2 ช่อง หมู่ 11 ตรงกับนานายวินัย ศรีทัศน์ กว้าง 0.90 X 0.90 เมตร ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 4 จากนานายชัยรินทร์ แก้วหานาม ถึงนานางเกียง กว้าง 3 เมตร ยาว 125 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 4 จากบ้านนายอุเทน บาไสย์ ถึงนานางเกียรทอง ปัญญาคำ กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 15 ช่วงสระหลวง ถึงบ้านนายบุญถิ่น จ้ายสอนนา กว้าง 0.30 เมตร ยาว 190 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข 81-6956 มหาสารคาม (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง