วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 จากนานายวุฒิชัย ถาบุญเลิศ ถึงโรงน้ำดื่มเพียรทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) จากร้าน จ.เจริญการค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) จากนานายอมร ไชยเวียน ถึงวัดป่าดอนเจ้าปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงเททับคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 14 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) จากบ้านนางหนูดี ยาย่อ ถึงห้วยสายคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 จากนานายคมสัน นามบุตร ถึงนานายบุญเรียบ วิชาธรรม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 จากนานายสุบรรณ ทันมา ถึงนานายสมหวัง สิงอ่อน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) จากสามแยกโนนกระเบื้องถึงเขตชลประทานร่องหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงผิวจราจรเททับคอนกรีตเดิม หมู่ 15 จากบ้านนายประใด พุทธบาล ถึงบ้านนางขวัญเรียม สุระป้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 จากบ้านนายผจญ เหล่าโยธี ถึงนานางเฉลียว กางไม้ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงเททับคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 16 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) จากสี่แยกบ้านนางหนูพร คำยา ถึงบ้านนางแดง จันทะคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง