วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2566
จ้างจัดสถานที่บริเวณงาน ค่าจัดทำแพ ค่าประดับไฟรอบบริเวณงาน จัดเตรียมท่าน้ำสำหรับลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเวที/เครื่องเสียง ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน และร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล บ่านบ่อใหญ่ ม.1 บ้านดงเค็ง ม.6,7 บ้านโนนทอง ม.8 บ้านเก่าใหม่ ม.13 และบ้านหนองหว้า ม.9, 15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชาชนตำบลบ่อใหญ่ บ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 25 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองแขกผู้มาร่วมงาน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชาชนตำบลบ่อใหญ่ บ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 25 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างเครื่องเสียงตลอดการแข่งงขันกีฬา จำนวน 8 วัน วันละ 1,500 บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชาชนตำบลบ่อใหญ่ บ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง