วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 5 จากนานายสมหมาย สุระป้อง ถึงชลประทาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 6 จากนายอุทัย ศรีภักดี ถึงนายศักดา ชากัน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จากบ้านนายสาคร บรรเทาพิด ถึงบ้านนายอุทัย คลังพระศรี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 261 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 1 ช่วงที่ 1 จากบ้านนายวิเชียร ลีทหาร ถึงนานายชำนิ คำมนตรี กว้าง 3 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 จากนานายบุญเที่ยง ไมตรีแพน ถึงฝายน้ำล้น กว้าง 3 เมตร ยาว 610 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 2 ลำห้วยสายคอจากนานายประดับ โททำ ถึงนานายอธิป วงละคร (ฝั่งทิศตะวันออก) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ต่อจากคอนกรีตเดิมไปหนองสระพัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างทำความสะอาดร่องระบายน้ำ หน้าบ้านนายสัมฤทธิ์ โคคร ถึงหน้าบ้านนางรำไพ สิงห์โคตร บ้านบ่อใหญ่ ม.5, ม.14 ความยาวรวม 660 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 10 จากทางหลวงชนบท ถึงนานายสมชาย รักษาพล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 15 แยกนานายเพ็ง ข่าทิพพี ถึงนานางล้วน แพงจันทร์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนถมดิน จากถนนทางหลวงชนบท ถึงนานายอรุณ สีสังข์ บ้านดงเค็ง ม.6 กว้าง 5.0 เมตร ยาว 25 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง