วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างพลุ น้ำตกสายธารา ป้ายชื่องานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 และไฟพะเนียง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างจัดสถานที่บริเวณงาน ค่าจัดทำแพ ค่าประดับไฟรอบบริเวณงาน จัดเตรียมท่าน้ำสำหรับลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเวที/เครื่องเสียง ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน และร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล บ่านบ่อใหญ่ ม.1 บ้านดงเค็ง ม.6,7 บ้านโนนทอง ม.8 บ้านเก่าใหม่ ม.13 และบ้านหนองหว้า ม.9, 15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชาชนตำบลบ่อใหญ่ บ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 25 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง