วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2566
จ้างประดับตกแต่งร้านเศรษฐทรัพย์และแสดงสินค้าผลผลิตของกลุ่มอาชีพตำบลบ่อใหญ่ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งที่ซุ้มประตูทางเข้า อบต. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอร์สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมันแกวเงินล้าน อำเภอบรบือ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ ชุดกีฬา และเครื่องแต่งกายนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศกาลปีใหม่อำเภอบรบือ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล บ้านบ่อใหญ่ ม.1,2 บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.4 บ้านดงเค็ง ม.7 บ้านโนนสะอาด ม.11 และบ้านหนองทุ่ม ม.12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 5 จุด สายเก่าใหม่หนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง