วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค๊บ) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2566
รถยนต์บรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค๊บ) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เติมผงเคมีถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 34 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อต้นไม้ยางนา จำนวน 1,000 ต้นๆ ละ 15 บาท ขนาดสูง 50 ซม. ขึ้นไป ตามโครงการปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง