วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด ยู เอส ที จำนวน 2 ศูนย์ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด ยู เอส ที จำนวน 5 โรงเรียน (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ตะแกรงคัดแยกขยะ จำนวน 2 ชุด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง